Posted in : Microsoft Av Jonas Agblad Översätt med Google ⟶

7 years ago

När man bara kan ansluta till en server via till exempel konsol eller ILO som saknar nätverksanslutning kan det lätt bli omständligt att föra över filer eller verktyg till den tilltänkta servern.
På Microsoft Script Center har Chris Wu publicerat ett Powershell skript för att skapa ISO-filer. ISO-filen kan man i sin tur kan använda i den virtuella DVD läsaren i konsolen.
 

function New-IsoFile
{
 <#
  .Synopsis
  Creates a new .iso file
  .Description
  The New-IsoFile cmdlet creates a new .iso file containing content from chosen folders
  .Example
  New-IsoFile "c:\tools","c:Downloads\utils"
  This command creates a .iso file in $env:temp folder (default location) that contains c:\tools and c:\downloads\utils folders. The folders themselves are included at the root of the .iso image.
  .Example
  New-IsoFile -FromClipboard -Verbose
  Before running this command, select and copy (Ctrl-C) files/folders in Explorer first.
  .Example
  dir c:\WinPE | New-IsoFile -Path c:\temp\WinPE.iso -BootFile "${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools\amd64\Oscdimg\efisys.bin" -Media DVDPLUSR -Title "WinPE"
  This command creates a bootable .iso file containing the content from c:\WinPE folder, but the folder itself isn't included. Boot file etfsboot.com can be found in Windows ADK. Refer to IMAPI_MEDIA_PHYSICAL_TYPE enumeration for possible media types: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366217(v=vs.85).aspx
  .Notes
  NAME: New-IsoFile
  AUTHOR: Chris Wu
  LASTEDIT: 03/23/2016 14:46:50
 #>
 [CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Source')]Param(
  [parameter(Position=1,Mandatory=$true,ValueFromPipeline=$true, ParameterSetName='Source')]$Source,
  [parameter(Position=2)][string]$Path = "$env:temp\$((Get-Date).ToString('yyyyMMdd-HHmmss.ffff')).iso",
  [ValidateScript({Test-Path -LiteralPath $_ -PathType Leaf})][string]$BootFile = $null,
  [ValidateSet('CDR','CDRW','DVDRAM','DVDPLUSR','DVDPLUSRW','DVDPLUSR_DUALLAYER','DVDDASHR','DVDDASHRW','DVDDASHR_DUALLAYER','DISK','DVDPLUSRW_DUALLAYER','BDR','BDRE')][string] $Media = 'DVDPLUSRW_DUALLAYER',
  [string]$Title = (Get-Date).ToString("yyyyMMdd-HHmmss.ffff"),
  [switch]$Force,
  [parameter(ParameterSetName='Clipboard')][switch]$FromClipboard
 )
 Begin {
  ($cp = new-object System.CodeDom.Compiler.CompilerParameters).CompilerOptions = '/unsafe'
  if (!('ISOFile' -as [type])) {
   Add-Type -CompilerParameters $cp -TypeDefinition @'
public class ISOFile
{
 public unsafe static void Create(string Path, object Stream, int BlockSize, int TotalBlocks)
 {
  int bytes = 0;
  byte[] buf = new byte[BlockSize];
  var ptr = (System.IntPtr)(&bytes);
  var o = System.IO.File.OpenWrite(Path);
  var i = Stream as System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IStream;
  if (o != null) {
   while (TotalBlocks-- > 0) {
    i.Read(buf, BlockSize, ptr); o.Write(buf, 0, bytes);
   }
   o.Flush(); o.Close();
  }
 }
}
'@
  }
  if ($BootFile) {
   if('BDR','BDRE' -contains $Media) { Write-Warning "Bootable image doesn't seem to work with media type $Media" }
   ($Stream = New-Object -ComObject ADODB.Stream -Property @{Type=1}).Open() # adFileTypeBinary
   $Stream.LoadFromFile((Get-Item -LiteralPath $BootFile).Fullname)
   ($Boot = New-Object -ComObject IMAPI2FS.BootOptions).AssignBootImage($Stream)
  }
  $MediaType = @('UNKNOWN','CDROM','CDR','CDRW','DVDROM','DVDRAM','DVDPLUSR','DVDPLUSRW','DVDPLUSR_DUALLAYER','DVDDASHR','DVDDASHRW','DVDDASHR_DUALLAYER','DISK','DVDPLUSRW_DUALLAYER','HDDVDROM','HDDVDR','HDDVDRAM','BDROM','BDR','BDRE')
  Write-Verbose -Message "Selected media type is $Media with value $($MediaType.IndexOf($Media))"
  ($Image = New-Object -com IMAPI2FS.MsftFileSystemImage -Property @{VolumeName=$Title}).ChooseImageDefaultsForMediaType($MediaType.IndexOf($Media))
  if (!($Target = New-Item -Path $Path -ItemType File -Force:$Force -ErrorAction SilentlyContinue)) { Write-Error -Message "Cannot create file $Path. Use -Force parameter to overwrite if the target file already exists."; break }
 }
 Process {
  if($FromClipboard) {
   if($PSVersionTable.PSVersion.Major -lt 5) { Write-Error -Message 'The -FromClipboard parameter is only supported on PowerShell v5 or higher'; break }
   $Source = Get-Clipboard -Format FileDropList
  }
  foreach($item in $Source) {
   if($item -isnot [System.IO.FileInfo] -and $item -isnot [System.IO.DirectoryInfo]) {
    $item = Get-Item -LiteralPath $item
   }
   if($item) {
    Write-Verbose -Message "Adding item to the target image: $($item.FullName)"
    try { $Image.Root.AddTree($item.FullName, $true) } catch { Write-Error -Message ($_.Exception.Message.Trim() + ' Try a different media type.') }
   }
  }
 }
 End {
  if ($Boot) { $Image.BootImageOptions=$Boot }
  $Result = $Image.CreateResultImage()
  [ISOFile]::Create($Target.FullName,$Result.ImageStream,$Result.BlockSize,$Result.TotalBlocks)
  Write-Verbose -Message "Target image ($($Target.FullName)) has been created"
  $Target
 }
}

Spara ner skriptet med valfritt namn. I exemplet nedan har jag valt namnet ”MakeIso.ps1”. Starta skriptet i Powershell enligt nedan bild så att du kan använda den nya funktionen:
MakeISO
På detta sätt möjliggör man nu att kunna skapa ISO-filer direkt via Powershell. Nedan följer några exempel:
1.

New-ISOFile ”C:\Temp\Tools”, “C:\Temp\Utilities”

Powershell scriptet kommer nu att skapa en ISO fil i en Temp mapp.
2.

New-IsoFile -FromClipboard -Verbose

Skapar smidigt en ISO-fil från urklippet
 
Du har nu en ISO med de filer och/eller verktyg som du enkelt kan montera i DVD-läsaren.
 
 

Tags : ISO, PowerShell

Personlig rådgivning

Vi erbjuder personlig rådgivning med författaren för 1400 SEK per timme. Anmäl ditt intresse i här så återkommer vi så snart vi kan.

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.